Kominiarz Podlasie, Białystok Herb

Witamy na stronie zakładu kominiarskiego Roberta Dyszkiewicza


Zakład Usług Kominiarskich Roberta Dyszkiewicza istnieje od 1992r.
Od lat współpracuję ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, przedsiębiorstwami budowlanymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi. Pracę wykonuję rzetelnie ze szczególną dbałością o etykę zawodową. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Kominiarz Podlasie, Białystok Usługi
 

Zakres usług:

Okresowa kontrola przewodów kominowych:
 • kontrola przewodów kominowych w zakładach produkcyjnych
 • kontrola przewodów kominowych w budynkach użyteczności publicznej
 • kontrola przewodów kominowych we wspólnotach mieszkaniowych i osiedlach
 • kontrola przewodów kominowych w budynkach prywatnych, jednorodzinnych, wielorodzinnych
 • kontrola przewodów kominowych z wydaniem protokołu i wpisem do książki obiektu
Czyszczenie przewodów kominowych:
 • tradycyjne czyszczenie przewodów kominowych (szczotkami)
 • mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych z sadzy szklistej
 • czyszczenie przewodów kominowych dymowych (4 razy w roku), spalinowych (2 razy w roku) i wentylacyjnych (1 raz w roku)
 • na życzenie czyszczenie przewodów kominowych z zachowaniem szczególnej czystości
Odbiory kominów, odbiory przewodów kominowych:
 • odbiory przewodów kominowych w nowych budynkach
 • odbiory przewodów kominowych po rozbudowie budynku
 • odbiory kominów wstępne i końcowe
 • odbiory kominów - kotłownia
 • odbiory kominów do gazowni
 • odbiory kominów po zamontowaniu urządzeń grzewczych
Pozostałe usługi kominiarskie:
 • czyszczenie kotłów i pieców na paliwo stałe oraz płynne
 • budowa, remonty i rozbiórka kominów
 • wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej - sprzedaż i montaż
 • kominy izolowane - sprzedaż i montaż
 • opinie kominiarskie, zaświadczenia, ekspertyzy kominiarskie na potrzeby gazowni, wydziałów architektury, urzędów gmin
 • inspekcja kominów, przewodów kominowych (kamera) - możliwość nagrywania
 • inwentaryzacja urządzeń, przewodów i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem
 • obliczanie krotności wymian powietrza, pomiary wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • udrażnianie przewodów kominowych
 • sprawdzanie szczelności przewodów kominowych
 • uporządkowywanie podłączeń do przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • montaż nasad kominowych
 • montaż drzwiczek kominowych
 • zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami np. siatki
 • dokonywanie pomiaru strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe
 • pomiar stężenia tlenku węgla
 • profesjonalna obsługa administracji, wspólnot mieszkaniowych - możliwość zawierania stałych umów

 

Ważne informacje:

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118) wraz z późniejszymi zmianami

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Kodeks wykroczeń (Ustawa z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń)
Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
Art. 82 § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:
2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych [...] podlega karze.

Niezależnie od przytoczonych wyżej przepisów prawa, apelujemy do ludzkiego rozsądku!
Poprzez regularne czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych dbają Państwo o swój dom oraz zdrowie i życie jego mieszkańców!

Na co należy zwrócić szczególną uwagę:
- czy w pomieszczeniu z zainstalowanymi urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe, gazowe lub płynne zapewniona jest odpowiednia wentylacja nawiewno wywiewna,
- czy na dachu zainstalowane są ławy i stopnie kominiarskie w celu ułatwienia dojścia do kominów,
- czy połączenia kotła lub pieca z kominem (czopuchy) są szczelne,
- czy kominy są wykonane z cegły pełnej
- czy do mieszkania jest doprowadzona odpowiednia ilość nawiewanego powietrza (nawiewniki).

Dlaczego kontrola i czyszczenie przewodów jest tak ważna?

Przede wszystkim odpowiednie postępowanie może skutecznie zapobiec tragedii. Odpowiednio pracujące przewody zapewniają właściwą wymianę powietrza, Z powietrza usuwane są szkodliwe produkty spalania. Zaniedbany komin to zmniejszona średnica, co z kolei powoduje, że przewody nie mogą pracować z pożądaną wydajnością.

Szczelność kominów jest niezwykle istotna, ponieważ podczas spalania wytwarzają się szkodliwe dla zdrowia i życia związki, tym bardziej niebezpieczne, że najczęściej bezbarwne i bezzapachowe (tlenek węgla). Przedostając się do pomieszczeń przez nieszczelności, mogą doprowadzić do tragedii.

Czyszczenie przewodów kominowych jest szczególnie ważne w przypadku przewodów dymowych. Osadzająca się bowiem sadza może łatwo się zapalić i wywołać pożar. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel zawsze żąda potwierdzenia i dowodu, że właściciel lub zarządca budynku dbał o kominy zgodnie z prawem. Bez okazania kominiarskiego protokołu pokontrolnego lub zaświadczenia o czyszczeniu kominów nie mamy szans na pokrycie szkody.

Usługi kominiarskie - kontrole przewodów kominowych, odbiory przewodów kominowych wykonujemy w województwie podlaskim i okolicach. Usługi świadczymy szybko i fachowo.


Wszystkie okresowe kontrole stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych wykonywane są zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami)

Czyszczenie przewodów kominowych wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz tozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)Kominiarz Podlasie, Robert Dyszkiewicz, Ubezpieczenie